Opstalverzekering

Een opstalverzekering is een verzekering die schade aan de opstal vergoedt. Er zijn meestal een groot aantal oorzaken verzekerd. Het verschil met een inboedelverzekering is dat u met een opstalverzekering het bouwwerk zelf verzekerd, en met een inboedelverzekering alles wat daar in staat. De fundering van een gebouw is vaak standaard niet verzekerd, aangezien deze er vaak gewoon nog staat als het hele gebouw verloren is gegaan. Het kan echter zo zijn dat de fundering toch ontwricht raakt, door bijvoorbeeld in een ontploffing in de CV ketel. Het is daarom mogelijk om de fundering toch mee te verzekering, het verzekerde bedrag (en dus ook de premie) wordt dan verhoogd.

Bij het aangaan van een opstalverzekering wordt een bepaald bedrag vastgesteld, de verzekerde som. Dit bestaat uit het bedrag waarvoor de verzekerde zijn belang wenst te dekken. Het is tevens het maximum tot waar de schade wordt vergoed, en dus ook waar de premie over wordt berekend. Dit bedrag is bij een opstalverzekering gelijk aan de herbouwwaarde. Deze waarde komt overeen met de kosten die moeten worden gemaakt om een soortgelijk gebouw opnieuw te bouwen. Dit bedrag wordt ook elk jaar opnieuw berekend aan de hand van de gemiddelde stijging of daling van de bouwkosten. Dit noemt met indexering en gebeurt aan de hand van de jaarlijks door het Centraal Bureau voor de Statistiek berekende gegevens.

Hier onder een aantal begrippen die handig zijn bij het afsluiten van een opstalverzekering.

Bereddingskosten
Dit zijn kosten die worden gemaakt bij het voorkomen of verminderen van schade. Hiervoor bestaat vaak een ongelimiteerde dekking. Stel dat u een kleine brand blust met een handblusser, dan moet de verzekeraar de handblusser vergoeden. Ongeacht of uw hele huis daarna tot de grond toe afbrandt of niet. Het is zelfs wettelijk verplicht om binnen redelijke grenzen alle maatregelen te nemen die tot voorkoming of vermindering van schade kunnen leiden.

Expertisekosten
Nadat er schade is geleden zal een verzekeraar een expert inschakelen om de schade vast te stellen, deze kosten zijn boven de verzekerde som gedekt door de verzekeraar.

Opruimingskosten
Nadat er schade is geleden kunnen er opruimingskosten ontstaan doordat bijvoorbeeld de restanten van uw huis moeten worden opgeruimd voor de herbouw kan worden gestart.

Kosten voor noodvoorzieningen
Hierbij moet u zich bijvoorbeeld een triplex plaat die tegen een kapot raam wordt geplaatst voorstellen, een tijdelijke oplossing voor geleden schade.

Huurderving
Als een huis tijdelijk onbewoonbaar wordt door schade kan huurderving ontstaan. Het gebouw kan tenslotte niet meer worden verhuurd tijdens die periode. De misgelopen huurinkomsten worden vaak tot een maximum van 10% van de verzekerde som vergoed.